DNA lidskosti, se schopností snít, milovat a pomáhat, se rodí v našich srdcích, ze kterých se šíří do každé částice našeho vědomí.

NADAČNÍ FOND VIZE 2050+

Nadační fond VIZE 2050+ vznikl v reakci na negativní vývoj společnosti v globálním měřítku i regionálních rozměrech, naplňující dystopické představy o konci naší civilizace. Cítíme potřebu a zodpovědnost tuto situaci nepřipustit a být součástí pozitivní změny a ochrany udržitelného zítřka. Přidáváme se vznikem Nadačního fondu VIZE 2050+ ke všem, kdo chtějí jakýmkoliv způsobem přispět k aktivitám formující vizi úspěšné a pozitivně naladěné společnosti a vytyčení cesty, vedoucí k dosažení této vize na základě společně uznávaných hodnot.

Nadační fond Vize 2050+ rovněž reaguje na potřebu chybějící diskuze s pozitivními ideami na lokální a mezinárodní úrovni. Diskuzi, která nadcházejícím generacím připraví budoucnost bez kultu násilí a honby za přebytkem. Diskuzi lidí z celého spektra sektorů ovlivňujících naše každodenní životy lokálním i globálním dopadu. Nadační fond VIZE 2050+ ve společné diskuzi sdružuje zástupce oblasti vědy a výzkumu, podnikatelské sféry, municipální sféry, představitele náboženských hnutí, zájmových skupin a sdružení, neziskových organizací, zástupci státní správy a politické reprezentanty na všech úrovních a všech jedinců, kterým není lhostejné, v jakém stavu se nachází současný svět a planeta, kterou zatím ještě obýváme.

Podmínkou této diskuze je otevřenost a ochota vyslechnout názor druhé strany, s právem nesouhlasit, avšak být ochoten naslouchat. S ochotou nacházet kompromisy i v těch nejsložitějších situacích. Středem této diskuze musí být člověk a společnost kterou spoluvytváří, člověk jako jedinec, jeho chování a předpoklady pro jeho začlenění do společnosti a zodpovědnost kterou má vůči sobě, ostatním a celku. Na druhé straně společnost, fungující v rovnováze na principech uznávající a respektující základní práva jedince a stejně jako on i ona si plní své povinnosti vůči němu a má zodpovědnost za organizaci a správu prostoru, ve kterém se nachází a působí, včetně prostoru virtuálního. Rovněž i zodpovědnost za svoje chování vůči dalším společenstvím, nedílně sdílejícím společný majetek, tuto planetu, bez ohledu na to, kterou jeho část spravuje či užívá.

V našem konání, chování a komunikaci vůči svému okolí se odráží mnoho rozdílů, které nás navzájem odlišují, ale neměly by nás nikdy navzájem rozdělit a znepřátelit tak, aby se staly příčinou k vážným konfliktům, které mohou mít dalekosáhlé, až fatální následky. Následky s nevinnými obětmi neschopných se bránit těm, kteří své osobní zájmy prosazující silou na úkor ostatních.

Žijeme v době takzvané globalizace, globálního propojení mezi jednotlivými politickými systému a velmi silné meziregionální závislosti. Hlavně tato přehnaná závislost způsobuje zásadní nevyváženost a neschopnost systému fungovat na principech resistence a rezilience. Resistence, schopnost obrany systému vůči různým nepříznivým vlivům, které brání narušení jeho pozitivnímu rozvoji a rezilience - schopnost narušený systém opravit, přenastavit zdroje příčiny narušení a jeho přebudování do stavu dokonalejšího, lépe organizovaného a systémově nastaveno tak, aby jeho schopnost reagovat na příčiny jeho potenciálního narušení byly v budoucnosti pružně eliminovány, nejlépe dříve, než se budou schopny aktivovat a způsobit nenávratné škody.

CÍLE NADAČNÍHO FONDU VIZE 2050+

• Nastartování pozitivně laděné diskuze o budoucnosti ve druhé polovině 21. století, založené na společně preferovaných a uznávaných hodnotách vedoucích ke stavu globálního mírového stavu.
• Hledání shody na správě této planety i našeho nejbližšího okolí, kontinuálně budované na základě pokory ke stavu konečnosti, která nehledí na naše odlišnosti a neshody.
• Být jedním veřejností rozeznatelných a uznávaných lídrů a organizátorů této masové diskuze v našem středoevropském regionu.
• Být komunikátorem s představiteli veřejnosti a organizacemi s podobnými záměry a cíli.
• Být spojovacím mostem v ostatních evropských regionech stejně tak, jako na dalších kontinentech. Toto propojování bude organizačně zajišťovat platforma nadačního fondu nazvaná "Circle of Bridges of Friendship" (Kruh mostů přátelství).
• Být mediátorem názoru na budoucnost mezi elitářskou částí společnosti a obyčejnými lidmi.
• Propagovat pozitivní hodnoty, které stojí za to obdivovat, naplňovat vlastním konáním a předávat jejich význam svým následovníkům.
• Sepsání základního draftu dokumentu Charta VIZE 2050+, její kontinuálního formování a transfer společně formulovaných myšlenek, ideí a vizí na společnost.
• Organizace workshopů a konferencí s doprovodnými akcemi, jejíž hlavním tématem bude VIZE 2050+ zahrnující oblasti Society, Economy, Technology & Environment.
• Vyhledávání lídrů budoucích generací pro vstup do druhé poloviny 21. století.
• Podpora vybraných zástupců, případně skupin představitelů mladé generace a jejich motivace pro aktivní účasti na formování VIZE 2050+ a naplňování jejich cílů v době, kdy oni budou v roli zodpovědných lídrů svého okolí a společnosti na všech stupních.
• Organizace a správa platformy VIZE 2050+ organizované na vybraných sociální síti.
• Vydavatelská činnost vedoucí k propagaci Charty VIZE 2050+ a všech jejích částí.
• Podnikatelská činnost na podporu propagace a zajištění činnosti Nadačního fondu VIZE 2050+ a dokumentu Charta VIZE 2050+.

Jsme nekonečná alej tvořená z lidí s úctou k našim předkům a jejich dovedností, tradicím, rituálům, přírodnímu bohatství a prostředí, touho dotýkání se vzdálených planet a galaxií, respektem k ostatním kolem nás, schopností naslouchání a vnímání potřeb ostatních, ne pouze našich vlastních. Jsme alej, která svojí mohutností a krásou, bez ohledu na své individuální nedokonalosti, vyniká schopností předávat své zkušenosti, rady a vize těm, kteří v naší nekonečnosti budou pokračovat a růst do strmé výše pro generace příští.